hdr
google plus link

Fundacja swoje cele realizuje przez:

 • udzielanie Uniwersytetowi Łódzkiemu pomocy w realizacji jego zadań w zakresie nauki i kształcenia kadry naukowej poprzez opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji kadr), organizowanie i finansowanie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla pracowników naukowych i studentów, finansowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych, naukowych wyjazdów zagranicznych oraz staży krajowych i zagranicznych,
 • propagowanie i upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie Łódzkim oraz jego osiągnięciach naukowych i dydaktycznych poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji i odczytów mających na celu propagowanie wiedzy o Uniwersytecie Łódzkim i jego osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • finansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia pracowni naukowych, a także rozbudowy, remontów i adaptacji budynków Uniwersytetu Łódzkiego.

Od początku swojej działalności statutowej Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego przekazała w różnej formie pomoc na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w kwocie 588.000 złotych.

96.000 złotych przekazano Wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego na dofinansowanie publikacji naukowych. (2007-2012)

Od 2010 roku wsparcie otrzymuje Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego.

Zakupiono sprzęt w ramach odnowy i rozbudowy bazy na wydziale Biologii za kwotę ok. 125.000 złotych.

W latach 2012-1014 odbyły się trzy edycje Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Obecnie zakończyła się czwarta edycja. Na nagrody we wszystkich edycja przeznaczono 100.000 złotych.

Fundacja UŁ przekazała również:
 • 2006 - 12.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego dla administracji centralnej,  w związku z procesem informatyzacji Uczelni. (19.06.2006)
 • 5.000,00 zł na rzecz Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego jako dofinansowanie Budowy pomnika Aleksandra Kamińskiego. (19.06.2006)
 • 2007 - 25.000,00 zł dla Rektora UŁ z przeznaczeniem na fundusz stabilizacyjny,
 • 2008 - 30.000,00 zł dla Rektora UŁ z przeznaczeniem na fundusz stabilizacyjny,
 • 2009 - 80.000,00 zł na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego z przeznaczeniem 20.000,00 zł na Fundusz Wspierania Mobilności Studentów i Doktorantów UŁ, pozostała kwota do dyspozycji JM Rektora UŁ. (Uchwała Nr 4/2009 Rady Fundacji UŁ z 08.06.2009 r.)
 • 2010 - 100.000,00 zł dla UŁ na realizację n/w celów statutowych:
 • wspieranie UŁ w poczynaniach zmierzających do odnowy i rozbudowy jego bazy materialnej,  w szczególności majątku trwałego,
 • udzielanie UŁ pomocy w realizowaniu jego zadań w zakresie kształcenia pracowników, w tym nauczycieli akademickich,
 • wspieranie uzdolnionych studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich,
 • popularyzację wiedzy o UŁ oraz jego osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. (Uchwała Nr 5/2010 Rady Fundacji UŁ z 19.05.2010 r.)
 • 2011 - 15.000,00 zł na Fundusz Mobilności Studentów i Doktorantów.