hdr
google plus link

Katedra Chemii Fizycznej umożliwia zastosowanie następujących metod do wyznaczenia szeregu wielkości fizykochemicznych

 1. Kalorymetria skaningowa – analiza termiczna (DSC)  
  • oznaczanie temperatury topnienia, krzepnięcia, przejść fazowych,
  • wyznaczenie efektów energetycznych towarzyszących tym przemianom (ciepło, topnienia, krzepnięcia, przemian fazowych),
  • określenie temperatury rozkładu termicznego i zmiany masy podczas procesu (termograwimetria),
  • wyznaczenie pojemności cieplnej (ciepła właściwego) cieczy i ciał stałych,
 2. Izotermiczna kalorymetria miareczkująca 
  • wyznaczanie stechiometrii reakcji kompleksowania,
  • wyznaczanie parametrów agregacji środków powierzchniowo czynnych,
 3. Densymetria – pomiar gęstości cieczy w zakresie 5 – 100 C przy użyciu densymetru przepływowego Anton-Paar,
 4. Konduktometria – pomiar przewodnictwa właściwego roztworów,
 5. Pomiar lepkości i napięcia powierzchniowego cieczy, roztworów (również lepkości olejów i niektórych kosmetyków).

Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz zamówień prosimy kierować na adresy mailowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem (42) 665-51-96.