hdr
google plus link

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk Geograficznych UŁ wykonuje usługi w zakresie:

 • monitoringu ilościowego i jakościowego wód i obiektów wodnych;
 • hydrologicznej waloryzacji rzek dla potrzeb gospodarki wodnej, planowania i gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska;
 • oceny stanów i przepływów charakterystycznych i miarodajnych w rzekach dla potrzeb gospodarki wodnej;
 • zestawiania bilansów wodnogospodarczych i wymiarowania obiektów wodnych;
 • sporządzania  dokumentacji i ekspertyz hydrologicznych i hydrogeologicznych;
 • identyfikacji i oceny skali zagrożeń dla środowiska wodnego w wyniku różnych form działalności gospodarczej;
 • sporządzanie różnego rodzaju map i opracowań kartograficznych związanych z szeroko pojętym obiegiem wody;
 • wykonywanie ekspertyz sądowych dotyczących zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi i ich ochroną;
 • przygotowywanie prognoz hydrologicznych i opracowań dotyczących ochrony wód;
 • przygotowanie zaawansowanych modeli i analiz przestrzennych przy zastosowaniu narzędzi GIS.

 

1      2      3      4

1. Elmetron,   2. Młynek,   3. Flowtracker,   4. Sonda YSI.

 

W ostatnich latach Katedra wykonywała:

 • komentarze do map hydrograficznych i sozologicznych;
 • szkice hydrogeologiczne do map geologicznych;
 • mapy hydrologiczne województwa łódzkiego i Aglomeracji Łódzkiej;
 • opinie w sprawie przyczyn zalewania i podtapiania różnych nieruchomości;
 • opinie w sprawie warunków hydrologicznych w otoczeniu obiektów budowlanych;
 • ekspertyzy dotyczące przyczyn zalewania pomieszczeń piwnicznych budynków;
 • opinie w sprawie wykonania wylotów kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków opadowych z autostrady A-2;
 • hydrologiczną ocenę warunków odprowadzenia wody z jednego z odcinków drogi S-14;
 • ekspertyzy sądowe w sprawie wykorzystania urządzeń melioracyjnych dla odprowadzania ścieków komunalnych;
 • opinie dotyczące wykonania ujęć wody dla potrzeb przemysłu spożywczego;
 • ekspertyzy dotyczące tempa rozwoju i zasięgu lejów depresyjnych lokalnych i regionalnych;
 • prognozy hydrologiczne wielkości przepływów ekstremalnych rzek dla potrzeb gospodarki wodnej;
 • ekspertyzy dotyczące zasięgu i skali zalewów dolinnych;
 • opinie dotyczące funkcjonowania systemów drenarskich;
 • ekspertyzę dotyczącą zasięgu wody 1% w dolinach łódzkich rzek;
 • ekspertyzę w sprawie utrudnień przy odwodnianiu terenu budowy obwodnicy Pabianic spowodowanych złym stanem rowów melioracyjnych;
 • opinię dotyczącą wyznaczenia koniecznej liczby stref zalewowych na obszarze miasta.

 

5          6

5. Przepływomierz, 6.ASHM

 

Informacje o Katedrze na hydro.geo.uni.lodz.pl, oraz pod numerem (42) 665-59-44.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem: (42) 665-51-96.