hdr

Katedra wykonuje szereg badań mikrobiologicznych i immunologicznych dla:

 • przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego:
  • Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych gotowych, półproduktów, surowców, suplementów diety
  • Kontrola czystości mikrobiologicznej opakowań kosmetycznych
  • Badanie konserwacji kosmetyków – w teście kontrolowanego zakażenia mikrobiologicznego (test obciążeniowy = test konserwacji = Challenge Test)
  • Badanie właściwości przeciwbakteryjnych wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych
  • Badanie właściwości przeciwgrzybiczych wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych
  • Kontrola czystości mikrobiologicznej wody - surowca kosmetycznego, farmaceutycznego
  • Badania kontrolne (mikrobiologiczne) preparatów rynkowych
  • Badania fizykochemiczne gotowych produktów: ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach), oznaczanie pH, ocena stabilności kosmetyku w podwyższonej oraz w obniżonej temperaturze - „test wahadłowy”, stabilność kosmetyku po odwirowaniu,
  Powyższe badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w:
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. Dz.U. Nr 9 z 2003 r.,
  • Polskiej Normie ISO/WD 11930:2002 dotyczącej wymagań mikrobiologicznych wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych
  • Farmakopei Polskiej Wyd. IX
  • KOKO Teście Schülke&Mayr, a także wg opracowanej procedury zleceniodawcy.
  W badaniach są stosowane szczepy drobnoustrojów pochodzące z Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur (ATCC) oraz szczepy środowiskowe.
 • badania przedkliniczne dla przemysłu farmaceutycznego:
  • Wykonywanie procedur doświadczalnych polegających na podawaniu zwierzętom laboratoryjnym preparatów do zastosowań medycznych: doustnie, podskórnie, dootrzewnowo; pobieraniu krwi, tkanek, narządów.
  • Ocena przydatności i skuteczności działania opatrunków do zastosowań medycznych - badania in vitro oraz in vivo.
  • Opracowywanie i wykonywanie procedur badawczych oceny skuteczności działania preparatów farmakologicznych (leków) na modelu zwierzęcym: badania immunoenzymatyczne, immunohistopatologiczne, mikrobiologiczne.

Badania in vivo prowadzone są na terenie Zwierzętarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,  zgodnie z wytycznymi Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

 • przemysłu włókienniczego:
  • Badanie aktywności przeciwbakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych metodami ilościowymi i jakościowymi (JIS L 1902:2002, PN-EN ISO 20645:2006, AATCC Test Method 100-2004, - Shake Flask Method (ASTM E 2149-10)
  • Badanie aktywności przeciwgrzybiczej włókien i wyrobów włókienniczych metodą jakościową (SN 195921:1994)
  • Wyznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym (PN-EN ISO 20743)
  • Badanie aktywności przeciwbakteryjnej materiałów hydrofobowych. Test ilościowy. (JIS Z 2801)
 • przemysłu chemicznego:
  • Badanie wg norm europejskich chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych – działanie bakteriobójcze/grzybobójcze w obszarze medycznym i w zakładach przetwórstwa spożywczego, warunkach domowych i przemysłowych oraz placówkach użyteczności publicznej:
   fazy 1 (zawiesinowe): PN EN 1040 ; PN EN 1275
   fazy 2 etap 1 (zawiesinowe): PN EN 1276; PN EN 1650; EN 13727;
   fazy 2 etap 2 (nośnikowe) : PN EN 13697, EN 14561, EN 14562,
  • Określanie stężenia użytkowego preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi/powierzchni w obszarze medycznym metodą nośnikową PZH DF 01/03,
  • Badanie działania dezynfekcyjnego preparatów aerozolowych metodą PZH DF 02/03,
  • Badanie działania sporobójczego preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 03/03,
  • Określanie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemicznej dezynfekcji bielizny metodą PZH DF 04/03,
  • Określanie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny – badanie wstępne i badanie właściwe metodą PZH DF 05/03,
  • Określanie zmiany oporności bakterii na działanie chemicznych preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 06/03,
  • Określanie działania bakteriostatycznego i/lub grzybostatycznego chemicznych środków dezynfekcyjnych metodą PZH DF 07/03.
 • diagnostyki medycznej:
  • Ocena lantentego zakażenia prątkami Mycobacterium tuberculosis w teście QUANTI (R)FERON-TB GOLD IN TUBE.

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych na zaproszenie laboratoriów akredytowanych wg PN-EN ISO/IEC 17025 z wdrożonym systemem jakości ISO 9001. Katedra posiada Pracownię Kultur Tkankowych do pracy z GMO I kategorii zagrożenia i drobnoustrojami chorobotwórczymi III kategorii zagrożenia. Laboratoria pozostające do dyspozycji pracowników Katedry wyposażone są w sprzęt laboratoryjny wysokiej klasy (komory laminarne typu Biohazard, licznik promieniowania beta i gamma, wielofunkcyjny czytnik fluorescencji, chemiluminescencji, absorbancji Victor 2 (Wallac), termocyklery, cytometr przepływowy, inkubatory CO2, cieplarki). Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem: (42) 665-51-96.

Gruźlica w liczbach 

Gruźlica pozostaje wciąż olbrzymim problemem na świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 1/3 populacji świata jest zakażona prątkami gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Rocznie odnotowuje się ok. 2 mln zgonów oraz 9,5 mln nowych przypadków gruźlicy. Wzrost zachorowalności na tę chorobę na świecie i jej szybkie rozprzestrzenianie się stwarza poważne zagrożenie dla Polski, która należy do grupy krajów w Europie o wysokim współczynniku zapadalności na gruźlicę. Zapadalność na gruźlicę       w Polsce jest wciąż wyższa niż w większości krajów europejskich i wynosi 19,6 przypadków na 100 000 mieszkańców. W województwie łódzkim odnotowuje się jeden z najwyższych w Polsce współczynników zachorowalności na gruźlicę (28,1 przypadków na 100.000 mieszkańców).

Od zakażenia do choroby

Zakażenie prątkami gruźlicy nie oznacza natychmiastowego rozwoju aktywnej choroby. Wieloletnie badania wskazują, że na czynną postać gruźlicy zapada nie więcej niż 5-10% zakażonych osób. U pozostałych 90-95% zakażonych choroba nie rozwija się, lecz przechodzi w postać utajoną (latentną), ale w ich organizmach przez całe życie obecne są żywe prątki gruźlicy, które w każdej chwili mogą dać początek aktywnej chorobie. Prątkujący chory staje się zagrożeniem dla społeczeństwa, rozsiewając bakterie podczas kaszlu lub kichania. Ryzyko rozwoju gruźlicy płuc wkrótce po zakażeniu prątkami jest niezwykle wysokie, zwłaszcza wśród dzieci ze względu na niedojrzałość anatomiczną układu oddechowego oraz niższą niż u osób dorosłych aktywność mechanizmów odpowiedzi odpornościowej.

Wykrywanie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy

Niezwykle ważnym osiągnięciem ostatnich lat było opracowanie testów interferonowych (IGRA) pozwalających identyfikować osoby z utajonym zakażeniem prątkami gruźlicy stanowiące rezerwuar tych bakterii w środowisku. Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwość wykrycia latentnego (utajonego) zakażenia prątkami gruźlicy poprzez wykonanie testu Quanti®FERON-TB Gold In Tube, zaaprobowanego przez Światową Organizację Zdrowia, jako narzędzie wspomagające klasyczną diagnostykę infekcji z udziałem M. tuberculosis. Test Quanti®FERON-TB Gold In Tube jest bardziej czułą i  swoistą metodą, będącą alternatywą dla tuberkulinowego testu skórnego. Jest on oparty na ocenie produkcji interferonu-gamma (IFN-γ) przez limfocyty krwi obwodowej odpowiadające na specyficzne antygeny prątków gruźlicy. W celu wykonania oznaczenia pobraną od pacjenta krew poddaje się 24-godzinnej inkubacji z koktajlem antygenów M. tuberculosis (ESAT-6, CFP-10, TB 7.7 (p4)), z mitogenem (PHA) oraz inkubacji bez stymulatorów, a następnie w zebranych próbkach plazmy immunoenzymatycznie oznacza się poziom IFN-γ.  Wykonywanie testu Quanti®FERON-TB Gold In Tube zalecane jest dla wszystkich osób stanowiących grupę najwyższego ryzyka wystąpienia aktywnej gruźlicy: osób po kontakcie  z chorymi na czynną gruźlicę (członków rodzin chorych na gruźlicę, osób narażonych zawodowo na zakażenie prątkiem gruźlicy), kandydatów do terapii biologicznych, osób  z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Badania Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ

Wykonanie testu Quanti®FERON-TB Gold In Tube możliwe jest w Katedrze Immunologii   i Biologii Infekcyjnej UŁ, w której od wielu lat realizowane są badania koncentrujące się wokół wyjaśnienia podłoża komórkowego i molekularnego zróżnicowania przebiegu zakażenia prątkami gruźlicy, a także poszukiwania nowych, przydatnych w diagnostyce gruźlicy, wskaźników przeciwprątkowej reakcji odpornościowej. Podejmowane w Katedrze próby poszukiwania nowych biomarkerów zakażenia prątkami gruźlicy pozostają w obszarze o dużym znaczeniu naukowym, z przełożeniem na praktykę kliniczną, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem (42) 665-51-96.