hdr
google plus link

Projekty europejskie zrealizowane w Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

 

STAR-NET – Support To Associated Countries and New Member States nr  015742, 6PR UE.

Projekt realizowany był o okresie od października 2005 do grudnia 2007 roku przez 10 nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 3 kraje kandydujące i 3 kraje będące w UE.  Projekt oferował wsparcie firmom i organizacjom, które chciały uczestniczyć w międzynarodowych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, programach ramowych i priorytecie IST dotyczących rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Partnerzy projektu tworzyli sieć koordynowaną przez firmę Inovamais z Portugalii a misją sieci było tworzenie trwałych struktur wspierających budowę społeczeństwa informacyjnego.

Kierownikiem projektu był inż. Jerzy Wojtas.


BOOST-IT – Set-up of a Permanent Collaborative Network for Boosting the Participation of SMEs Incubated In Innovation Processes Under FP6 Activities BOOST-IT nr 023437, 6PR UE.

Projekt realizowany w okresie od stycznia 2006 do czerwca 2008 roku, którego uczestnikami były organizacje partnerskie z Portugalii, Izraela, Słowenii, Chorwacji, Ukrainy i Polski. Celem projektu było stworzenie sieci współpracujących organizacji dla wzmocnienia uczestnictwa inkubowanych małych i średnich firm w projektach 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pomoc w ustanowieniach powiązań z większymi organizacjami i instytucjami badawczymi oraz wsparcie wybranych małych i średnich przedsiębiorstw w przygotowaniu wniosków do 7 PR UE.

Kierownikiem projektu był dr Janusz Kornecki.


Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne-kampania informacyjno-promocyjna. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Zrealizowany w okresie od września 2009 do lutego 2011 roku a jego głównym celem było promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców województwa łódzkiego korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. Wymiernym efektem projektu było zwiększenie wiedzy osób dorosłych, głównie w wieku 25-64 lata oraz nieuczących się w wieku 18-24 lata, o możliwościach podejmowania kształcenia ustawicznego w formach szkolnych oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego, jako czynnika kreującego pozytywne zmiany na rynku pracy w województwie łódzkim.

Kierownikiem projektu była dr Elżbieta Roszko - Wójtowicz.


Współpraca nauki i biznesu, jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt z komponentem ponadnarodowym, gdzie partnerem był Manchester Institute of Innovation Research, The University of Manchester realizowany był w okresie od października 2011 do września 2013 roku. Głównym celem było wypracowanie modelu umożliwiającego tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji z uwzględnieniem specyfiki społeczno – gospodarczej regionu łódzkiego na bazie rozwiązań krajów europejskich.

Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Jerzy Różański.