hdr
google plus link

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Współpracy Międzynarodowej, zorganizowano w ramach wymiany międzynarodowej kolejny wyjazd młodzieży licealnej do Izraela. Wymiana młodzieży służyła przełamywaniu barier i uprzedzeń oraz promowaniu przyjaźni polsko-izraelskiej.

 Wyjazd był związany z tematem prac rozpoczętych przez młodzież w 2012 roku:

- sprawiedliwość, równe prawa i obowiązki, szczególnie - realizacja idei Janusza Korczaka polegającej na wspólnym wykonaniu zadania przy zaangażowaniu każdego z uczestników grupy.

Uczniowie polscy i izraelscy w ramach zajęć zapoznali się z wybranymi aspektami życia i twórczości Janusza Korczaka. Wspólnie opracowano scenariusz przedstawienia opartego na fragmencie jego książki „Kajtuś Czarodziej”. Tekst przedstawienia został przygotowany w języku angielskim we własnym tłumaczeniu. Krótkie przedstawienie teatralne zostało zainscenizowane w sierocińcu Sióstr Elżbietanek na Górze Oliwnej. Pobyt w Jerozolimie nawiązywał do wizyty w tym mieście Starego Doktora. Przygotowanie przedstawienia służyło również rozwijaniu talentów teatralnych młodzieży.

W ostatnich trzech latach wymiana młodzieży wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozwoliła uczniom polskim i izraelskim na wzajemne poznanie historii, kultury, geografii oraz dnia dzisiejszego Polski i Izraela. Dzięki zaangażowaniu dyrektora PLO UŁ Tomasza Kłosa oraz wspaniałej kadrze nauczycielskiej, młodzieży umożliwiono współpracę bez zbędnych uprzedzeń i barier. Udoskonalono poprzez zajęcia translatorskie umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Spotkania z rówieśnikami izraelskimi umożliwiły poznanie różnorodności kulturowej, poznanie innego kraju oraz wzbogaciły możliwości porozumiewania się w języku wspólnym dla strony polskiej i izraelskiej - języku angielskim.