hdr
google plus link

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła działalność 1 lutego 1999 roku.

Założyciele Fundacji UŁ:
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa PeKaO S.A.,
 • Powszechny Bank Gospodarczy S.A. - Grupa PeKaO S.A.,
 • Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie,
 • Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie.
Celem Fundacji jest:
 • wspieranie Uniwersytetu Łódzkiego we wszystkich poczynaniach zmierzających do odnowy jego bazy materialnej, zwłaszcza rozbudowy jego majątku trwałego oraz pomnażania wyposażenia,
 • udzielanie Uniwersytetowi Łódzkiemu pomocy finansowej w realizacji jego zadań w zakresie nauki i kształcenia kadry naukowej,
 • propagowanie i upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie Łódzkim oraz jego osiągnięciach naukowych i dydaktycznych,
 • inspirowanie i aktywizowanie ruchu społecznego na rzecz pomocy dla Uniwersytetu Łódzkiego i udziału w realizacji celów Fundacji.