hdr
 

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

PRZYGOTOWANE I OBRONIONE NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

§ 1

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego (Organizator) kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć studentów UŁ, ogłasza II edycją Konkursu na najlepsze prace magisterskie w roku akademickim (Konkurs) 2015/2016.

§ 2

 1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w roku akademickim 2015/2016 w ramach seminariów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich Wydziałów UŁ.
 2. Do Konkursu kwalifikują się wyłącznie prace obronione do 30 września 2016 roku, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.

§ 3

 1. Zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu wymaga:
  1. pisma przewodniego, podpisanego przez zgłaszającego autora pracy oraz promotora lub recenzenta wraz z merytorycznym uzasadnieniem nie dłuższym niż 2 strony A4,
  2. załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej wraz z jej wersją elektroniczną i recenzjami,
  3. załączenia 1-stronicowego streszczenia pracy, określającego cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy),
  4. załączenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej http://fundacjaul.pl/praca-magisterska ).
 2. Prace magisterskie, które nie spełnią kryteriów określonych w § 2 i § 3 nie będą oceniane.
 3. Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w ust. 1, należy dokonać w dziekanacie danego Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 roku.
 4. Koperta wraz z pełną aplikacją powinna być opatrzona dopiskiem: „Najlepsza Praca Magisterska 2015/2016”.
 5. Wszystkie zgłoszone prace magisterskie, z wyjątkiem prac nagrodzonych , będzie można odebrać w dziekanacie danego Wydziału po rozstrzygnięciu Konkursu.

§ 4

 1. Zgłoszone prace magisterskie oceniać będzie Komisja składająca się z Dziekana i Prodziekanów na poszczególnych Wydziałach UŁ.
 2. Zadaniem Komisji jest:
  1. ocena złożonych prac magisterskich,
  2. wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej,
  3. przekazanie do Organizatora protokołu z posiedzenia Komisji wraz z nominowaną do nagrody pracą magisterską i dokumentacją zgodnie z § 3 pkt 1 w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 roku.
 3. Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu, Komisja bierze pod uwagę poniższe kryteria:
  1. poprawność merytoryczną,
  2. znajomość literatury przedmiotu,
  3. poprawności i aktualności doboru i wykorzystania źródeł,
  4. ocenę strony formalnej.
 4. Komisja nie może przedłużyć terminu składania zgłoszeń konkursowych oraz zmienić terminu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 6. Członkowie Komisji pracują społecznie.

§ 5

 1. Fundacja Uniwersytetu łódzkiego będąc Organizatorem Konkursu ustanawia 12 nagród pieniężnych po 1111,00 złotych brutto za najlepszą pracę magisterską na każdym Wydziale Uniwersytetu Łódzkiego. Łączna wartość nagród w II edycji to 13.332,00 złote brutto (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote brutto).
 2. Nagrody są finansowane ze środków Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Wypłacane nagrody będą pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 6

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
 3. Autorzy i promotorzy nadesłanych prac oraz jednostka naukowo-dydaktyczna, w której została wykonana praca, otrzymają pisemne zawiadomienie o wynikach Konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród.

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych Wydziałów oraz na stronie internetowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.