hdr
google plus link

 

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

 
 
I. Zasady ogólne

§ 1

 1. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego przyznaje nagrody naukowe za szczególne osiągnięcia naukowe.

§ 2

 1. Nagrody Naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego przyznawane są w drodze konkursu w czterech kategoriach naukowych:
  1. nauki humanistyczne;
  2. nauki przyrodnicze i geograficzne;
  3. nauki społeczne;
  4. nauki ścisłe.
 2. W każdej z kategorii naukowych Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego przyznawana jest odrębnie:
  1. pracownikowi Uniwersytetu Łódzkiego, który w dniu zamknięcia naboru do danej edycji konkursu nie ukończył 35 roku życia,
  2. uczestnikowi studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Ocena osiągnięć branych pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje dorobek naukowy dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody.
 4. Osoba, która otrzymała Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w poprzednich edycjach nie może ubiegać się o jej ponowne przyznanie w ramach tej samej kategorii naukowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 3

 1. Wysokość Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego wynosi 1.500 złotych brutto.

§ 4

 1. Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego ogłaszany jest zgodnie z planem działalności Fundacji.
 2. Nagroda wręczana jest laureatom konkursu przez Przewodniczącego Kapituły Nagrody Naukowej Fundacji podczas uroczystości Święta Uniwersytetu Łódzkiego.
 
 
II. Kapituła Nagrody Naukowej Fundacji

§ 5

 1. W skład Kapituły Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady Fundacji – jako Przewodniczący Kapituły,
  2. Prezes Zarządu Fundacji,
  3. członek Rady Fundacji reprezentujący PeKaO S.A.,
  4. członek Rady Fundacji reprezentujący PZU S.A.,
  5. czterech przedstawicieli kategorii naukowych, o których mowa w § 2 ust. 1, desygnowanych corocznie na wniosek Przewodniczącego Kapituły przez działające w porozumieniu właściwe podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego Kapituły liczy się podwójnie.
 3. Obsługę techniczno-administracyjną Kapituły zapewnia Biuro Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
 
 
III. Postępowanie w sprawie Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

§ 6

 1. Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego ogłaszany jest przez Kapitułę corocznie do 31 stycznia.
 2. Informacja o ogłoszeniu konkursu publikowana jest na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacjaul.pl oraz jest doręczana w formie pisemnej kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 7

 1. Kandydatów do Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego zgłaszają kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie uchwały właściwych organów kolegialnych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego do końca lutego, roku przyznania nagrody.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 dokonywane jest w jednej kategorii naukowej i obejmować może nie więcej niż po jednym kandydacie w grupach osób, o których mowa w § 2 ust. 2.
 3. Kandydaci do Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązują się pisemnie, iż w przypadku uzyskania nagrody, będą informować o jej przyznaniu w swoich publikacjach w okresie co najmniej 1 roku od jej przyznania. Brak takiego zobowiązania wyklucza udział w konkursie.

§ 8

 1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 12 maja roku przyznania nagrody.
 2. Kapituła może odstąpić od przyznania nagrody jeżeli uzna, że żaden z kandydatów nie spełnia przesłanek przyznania nagrody.
 3. Informacje o wynikach konkursu publikowane są na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacjaul.pl oraz są doręczone w formie pisemnej uczestnikom konkursu, a także kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.