hdr
google plus link

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

 
 1. Zasady ogólne

§ 1

 1. Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego ogłaszany jest zgodnie z planem działania Fundacji.
 2. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia naukowe.

§ 2

 1. Nagrody Naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego przyznawane są w drodze konkursu w czterech obszarach wiedzy:
 1. Nauki humanistyczne (Wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk o Wychowaniu),
 2. Nauki przyrodnicze (Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych),
 3. Nauki społeczne (Wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania),
 4. Nauki ścisłe (Wydziały: Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki).
 1. W każdym obszarze wiedzy nagroda przyznawana jest jednej osobie (młodemu naukowcowi, w tym doktorantowi, który w dniu zamknięcia naboru nie ukończył 35 roku życia).
 2. Ocena osiągnięć branych pod uwagę przy przyznawaniu nagrody obejmuje dorobek naukowy dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody.
 3. Osoba, która otrzymała nagrodę w poprzednich edycjach nie może ubiegać się o jej ponowne przyznanie.
 4. Wysokość nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego i podaje do publicznej wiadomości w chwili ogłoszenia Konkursu.

 

 1. Kapituła Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

§ 1

 1. W skład Kapituły Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego wchodzą:
 1. Przewodniczący Rady Fundacji – jako Przewodniczący Kapituły,
 2. Prezes Zarządu Fundacji,
 3. Członek Rady Fundacji reprezentujący założycieli Fundacji,
 4. Czterej eksperci reprezentujący właściwe sobie obszary wiedzy, o których mowa w sekcji  I. § 2, ust. 1, desygnowanych corocznie na wniosek Przewodniczącego Kapituły w porozumieniu z Dziekanami właściwych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.
 1. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Kapituły liczy się podwójnie. Kapituła zbiera się dwukrotnie i podejmuje decyzję w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018  roku przyznania nagrody, będącym jednocześnie terminem rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Kryteriami oceny są:
 1. Publikacje naukowe (w przypadku publikacji zbiorowych kandydat jest zobowiązany do podania swojej pozycji oraz udział wśród współautorów) – maksymalnie 60 punktów,
 2. Projekty badawcze – maksymalnie 15 punktów,
 3. Czynny udział w konferencjach – maksymalnie 15 punktów,
 4. Pozostałe dokonania – maksymalnie 10 punktów.

W przypadku wątpliwości Kapituła ma prawo zwrócić się do kandydata o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych przez niego osiągnięć.

 1. Kapituła odstąpi od przyznania nagrody w danym obszarze wiedzy jeżeli uzna, że żaden z kandydatów nie uzyskał minimum 80 punktów.
 2. Eksperci są zobowiązani do przygotowania i przedstawienia na posiedzenie Kapituły Konkursu pisemnego uzasadnienia wyboru najlepszego kandydata do nagrody.
 3. Obsługę techniczno-administracyjną Kapituły zapewnia Biuro Fundacji UŁ.

 

 1. Postępowanie w sprawie Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

§ 1

 1. Informacja o ogłoszeniu konkursu publikowana jest na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacjaul.pl oraz jest doręczana w formie pisemnej kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 2

 1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie zgłaszają wnioski do Dziekanów swoich Wydziałów.
 2. Wniosek kandydata składa się z:
 1. Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów (dostępny na stronie Fundacji UŁ http://www.fundacjaul.pl/pliki-do-pobrania-konkursy oraz w Dziekanatach Wydziałów).
 2. Oświadczenia, w którym kandydat do nagrody zobowiązuje się pisemnie, iż w przypadku otrzymania nagrody, będzie informował o jej przyznaniu w okresie co najmniej 3 lata w dokumentach prezentujących sylwetkę laureata.
 3. Wykaz dokonań i osiągnięć naukowych, zgodnie z informacją zawartą w sekcji  II. § 1,  pkt.4.
 4. Oryginały lub kserokopie publikacji naukowych i innych materiałów dokumentujących dorobek naukowy.
 1. Kandydatów do Nagrody zgłaszają Dziekani Wydziałów UŁ na podstawie uchwały Rady Wydziału do dnia 30 kwietnia 2018 roku – wskazanego w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Zgłoszenie dokonywane jest w jednym obszarze wiedzy.

§ 3

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia wskazanego w ogłoszeniu o Konkursie. Informacje o wynikach konkursu publikowane są na stronie internetowej Fundacji UŁ pod adresem www.fundacja.pl oraz są doręczane w formie pisemnej laureatom konkursu a także Dziekanom Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.