hdr
google plus link

 

Szkolenia w zakresie poprawności językowej dla biznesu.

               W dzisiejszym świecie coraz częściej wracamy do pisanej formy komunikacji. Portale społecznościowe, blogi, witryny internetowe to popularne formy kreowania wizerunku firmy i kontaktu z klientem. Coraz częściej korzystamy także z indywidualnych rozmów, dzięki którym chcemy przekonać odbiorcę do naszych usług. Dla wszystkich tych form komunikacji najważniejszy jest… język. Niestety, kompetencje wielu z nas w zakresie sprawnego posługiwania się polszczyzną nie są najlepsze. Aby to zmienić, proponujemy szkolenie, którego celem jest poprawa jakości komunikacji językowej.

 

Adresaci

Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm, w których prowadzona jest korespondencja z klientami, a także prowadzone są rozmowy zarówno twarzą w twarz, jak i przez telefon. Odbiorcą są także wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji językowej.

 

Cel

Celem szkolenia jest poprawa jakości korespondencji, rozmów prowadzonych z klientami, a także podwyższenie kompetencji językowej pracowników.

 

Tematyka szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje poprawność, sprawność i skuteczność komunikacji w obiegu wewnętrznym instytucji, firmy oraz w relacji z otoczeniem zewnętrznym (przede wszystkim z klientem).

 

Program – przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z trzech podstawowych części:

 1. Część teoretyczna – prezentacja zasad powiązana z analizą typowych błędów popełnianych przez uczestników szkolenia.
 2. Część praktyczna – ćwiczenia dotyczące poszczególnych zagadnień.
 3. Tworzenie własnych tekstów, ich korekta i autokorekta.

* Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Fundacji UŁ w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

 

Materiały

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów teoretycznych i ćwiczeniowych przygotowywanych każdorazowo na potrzeby konkretnego szkolenia.

 

Prowadzący szkolenia

Szkolenia prowadzone są przez pracowników Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ – osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym, prowadzące zajęcia na wielu kierunkach studiów, m.in. na filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, logopedii, lingwistyce dla biznesu, marketingu i zarządzaniu.

Pracownicy Zakładu od lat współpracują z różnymi firmami w zakresie prowadzenia szkoleń. Stworzyli kilka autorskich programów szkoleniowych, które były wdrażane m.in. w przedsiębiorstwach działających na terenie Łodzi, Warszawy, Śląska i Wielkopolski. Ich adresatami byli pracownicy działów kontaktu z klientem, PR, HR, ale także pracownicy obsługujący reklamacje, przygotowujący pisma do klientów strategicznych, czy prowadzący z nimi negocjacje.

 

Certyfikat

Każdy uczestnik szkolenia uzyska certyfikat o jego odbyciu sygnowany przez Uniwersytet Łódzki.

 

Miejsce zajęć

Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, pok. 214, II piętro, parking i wejście od ulicy Północnej.

 

Terminy

- 10.11.2017 r., godzina 9:00 rozpoczęcie szkolenia (zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2017 r. do godziny 12:00, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu),

- 17.11.2017 r., godzina 9:00 rozpoczęcie szkolenia (zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2017 r. do godziny 12:00, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu),

- 22.11.2017 r., godzina 9:00 rozpoczęcie szkolenia (zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2017 r. do godziny 12:00, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu).

 

Zapisy

Zapisów można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej - adres: fundacjaul@gmail.com lub korzystając z formularza na stronie www.fundacjaul.pl.

 

Wpłaty

Opłaty za szkolenia prosimy przelać na konto: 31 1750 0012 0000 0000 2762 5436. W przelewie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.

 

Koszty

Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 325,00 złotych brutto. Cena obejmuje cztery godziny szkolenia, przerwę kawową, materiały (organizatora szkolenia), certyfikat.

Istnieje możliwość organizacji szkoleń dedykowanych dla firm, instytucji oraz osób indywidualnych. W szkoleniach tego rodzaju będą wykorzystywane materiały opracowane na podstawie dokumentów przesłanych przez firmy i instytucje zgłaszające swoich pracowników oraz osoby indywidualne. Możliwa jest również organizacja szkoleń w siedzibach firm i instytucji oraz ustalanie dogodnych terminów. Wówczas koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie.

 

Szkolenia będą realizowane w przypadku zapisu minimum 4 uczestników, w przeciwnym wypadku osoby, które zapisały się na szkolenie, zostaną poinformowane o odwołaniu szkolenia i zostaną im zwrócone wpłacone pieniądze. Po terminie zgłoszenia się na szkolenie nie ma możliwości rezygnacji.


 

OFERTA SZKOLEŃ Z PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA FOTOGRAMETRYCZNEGO ORAZ DEDYKOWANEGO ANALIZOM PRZESTRZENNYM

Dlaczego warto zapisać się na szkolenia fotogrametryczne?

Możliwości wykorzystania dronów w dzisiejszych czasach są nieograniczone. Przyszłość z pewnością będzie należeć do bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych w każdej dziedzinie życia. Już w tej chwili, drony są wykorzystywane powszechnie w architekturze, planowaniu przestrzennym, kartografii, archeologii oraz w innych naukach zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Jedyne co ogranicza możliwości dronów, to ludzka wyobraźnia. Mając wiedzę i umiejętności do wykonywania misji lotniczych dronami, warto rozszerzać swoje umiejętności, dokształcać się i zacząć stopniowo oferować coraz bardziej zaawansowane, profesjonalne i bardziej wydajne usługi dronami. W tym celu, polecamy zapoznać się z ofertą szkoleń dodatkowych, które pozwolą Ci zdobyć takie umiejętności jak: tworzenie modeli 3D, chmury punktów, a wiedza zdobyta podczas szkolenia GIS pozwoli odpowiedzieć na różne nurtujące pytania związane z racjonalnym gospodarowaniem terenem. Szkolenie jest skierowane zarówno do operatorów dronów, jak i osób, które tylko i wyłącznie chcą poznać tylko dane oprogramowanie GIS, a nie mają doświadczenia z dronami.

 

Jak wygląda każde szkolenie?

Każde szkolenie trwa kilka dni (ok. 4 dni) w danym miesiącu, i dotyczy wybranego typu oprogramowania tj. QGIS, ArcGIS, Pix4D. Każde szkolenie dzieli się na:

a) część teoretyczną - wstęp teoretyczny do pracy w oprogramowaniu GIS

 1. zdalne techniki obrazowania powierzchni Ziemi
 2. produkty fotogrametryczne i dane teledetekcyjne
 3. bazy danych przestrzennych
 4. analizy przestrzenne

b) nauka oprogramowania – część poświęcona zapoznaniu się z obsługą oprogramowania, np.:

 1. przetwarzanie danych w oprogramowaniu GIS
 2. operacje na danych wektorowych i rastrowych
 3. projektowanie mapy
 4. wizualizacja wyników
 5. przygotowanie danych do wydruku

c) część praktyczną - omówienie przykładowych produktów, powstałych dzięki danemu oprogramowaniu GIS.

W całym cyklu szkoleń z oprogramowania Pix4D, ArcGIS i QGIS, kursanci mogą nauczyć się:

- jak analizować obszar pod inwestycję hotelową?

- jak wyznaczać najodpowiedniejsze miejsca pod budowę, np. nowego punktu usługowego – tzw. geomarketing

 1. operacje na rastrach i danych wektorowych
 2. wykonanie analiz przestrzennych

- jak używać oprogramowania GIS w rolnictwie?

- jak oszacować zagrożenie erozyjne gleb?

- jak określać zasięg przestrzenny obszarów wymagających intensywnego nawożenia?

- jak określać przydatności terenów rolniczych pod zabudowę - analiza wielokryterialna.

 

- jak oszacować szkody rolnicze? Np. odzwierzęce?

- jak modelować potencjalne lokalizacji farm wiatrowych ?

 1. wykorzystanie danych geoprzestrzennych
 2. zastosowanie wykorzystywanych operacji geoprzetwarzania
 3. wizualizacja wyników

- jak automatycznie wykrywać zmiany w wyniku klęsk żywiołowych ?

- jak określać potencjał solarny obszaru przy użyciu danych z bezzałogowego statku powietrznego?

 

A. Szkolenie z oprogramowania Pix4D

Dla kogo?

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursantów podstawowej i zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych w fotogrametrii, kartografii czy teledetekcji oraz wykonanie profesjonalnych produktów GIS.

Na tym etapie kursant pozna zasady poprawnego wykonania misji fotolotniczych, wprowadza w powszechnie obowiązującą terminologię branżową oraz formaty danych stosowanych przez podmioty zamawiające. W ramach szkolenia, kursant poznaje podstawowe i zaawansowane funkcje oprogramowania Pix4D do przetwarzania danych zebranych z drona podczas wykonywania nalotów fotogrametrycznych.

Podczas szkolenia kursant pozna funkcjonalności Pix4D oraz przetworzy, uzyska i „oczyści” produkt fotogrametryczny – chmurę punktów, powstałą z wykonanego uprzednio nalotu fotogrametrycznego.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie Pix4D do nalotów jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia produktów komercyjnych fotogrametrycznych.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw trwa łącznie 4 dni. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń.


B.  Szkolenie z oprogramowania ArcGIS

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe i zaawansowane funkcje oprogramowania ArcGIS do przetwarzania materiałów pozyskanych z własnych źródeł, nalotów fotogrametrycznych BSP czy danych satelitarnych i lotniczych. Uczestnik kursu nabędzie praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania powyższych produktów do analiz przestrzennych potrzebnych w efektywnym zarządzaniu i monitoringu środowiska. Na podstawie analiz kursant będzie w stanie uzyskać informację przestrzenną, która rozwiąże problem związany z ustaleniem optymalnej lokalizacji dla nowego budynku czy też wskaże miejsca zagrożone erozją i niepoprawnym gospodarowaniem.

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursantów podstawowej i zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w otrzymaniu produktów fotogrametrycznych i praktycznego ich wykorzystania w planowaniu przestrzennym przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z różnymi procesami naturalnymi i antropogenicznymi.

Dzięki temu szkoleniu, kursanci mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania danych zebranych z BSP pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia kursant pozna zaawansowane funkcjonalności komercyjnego oprogramowania ArcGIS, przy użyciu którego przetworzy dane przestrzenne, tj. model 3D, ortofotomapę i uzyska informację o interesującym go problemie.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Komercyjne oprogramowanie ArcGIS jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki produktów fotogrametrycznych, np. zdjęć pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego i innych danych przestrzennych, tj.: zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz warstwy wektorowe do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przestrzenią.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa łącznie 4 dni. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń.C.  Szkolenie z oprogramowania QGIS

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe i zaawansowane funkcje oprogramowania QGIS do przetwarzania materiałów pozyskanych z różnych źródeł, nalotów fotogrametrycznych BSP czy danych lotniczych i satelitarnych. Uczestnik kursu nabędzie praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania powyższych produktów do analiz przestrzennych potrzebnych w efektywnym zarządzaniu i monitoringu środowiska. Na podstawie analiz kursant będzie w stanie uzyskać informację przestrzenną, która rozwiąże problem związany z ustaleniem optymalnej lokalizacji dla nowego budynku czy też wskaże miejsca zagrożone erozją i niepoprawnym gospodarowaniem.

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursantów podstawowej i zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w otrzymaniu produktów fotogrametrycznych i praktycznego ich wykorzystania w planowaniu przestrzennym przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z różnymi procesami naturalnymi i antropogenicznymi.

Dzięki szkoleniu kursanci mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do wizualizacji, przetwarzania i modelowania danych, np. z BSP czy innych źródeł pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia kursant pozna funkcjonalności zaawansowane QGIS oraz przetworzy i uzyska produkty fotogrametryczny – Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu oraz jego pochodne, tj. nachylenie stoku itp.. Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania QGIS.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Wolne oprogramowanie (open-source) QGIS jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność ciągle wzrasta. Program ten oferuje szeroki wachlarz narzędzi związanych z przetwarzaniem materiałów, tj.: zdjęcia BSL pozyskane z bezzałogowego statku powietrznego, zobrazowania lotnicze i satelitarne czy dane wektorowe, jak również umożliwia modelowanie niniejszych danych w celu uzyskania wartościowej informacji przestrzennej mającej wpływ na podejmowane decyzje w różnych sektorach gospodarki.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii trwa łącznie 4 dni. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

A. Szkolenie z oprogramowania Pix4D                  terminy podane zostaną w najbliższym czasie          

(na szkolenie można zapisywać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 00.00.2017 do godziny 12:00, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu)

B.  Szkolenie z oprogramowania ArcGIS               11-12.11 i 25-26.11           od godziny 9:00 

(na szkolenie można zapisywać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2017 do godziny 12:00, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu)

C.  Szkolenie z oprogramowania QGIS                  1-2.12 i 9-10.12   od godziny 9:00 

(na szkolenie można zapisywać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2017 do godziny 12:00, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu)

 

Zapisy

Zapisów można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej – adres: fundacjaul@gmail.com lub korzystając z formularza na stronie www.fundacjaul.pl w zakładce „Kontakt”.

 

Ceny szkoleń:

L.p.

Grupa uczestników

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Studenci UŁ oraz innych uczelni

900,00 zł

207,00 zł

1107,00 zł

2.

Pracownicy UŁ

1250,00 zł

287,50 zł

1537,50 zł

3.

Pozostali

1500,00 zł

345,00 zł

1845,00 zł

 

Wpłaty

Opłaty za szkolenia prosimy przelać na konto Fundacji UŁ: 30 1750 0012 0000 0000 2287 8565.

W przelewie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.

Szkolenia będą realizowane w przypadku zapisu minimum 2 uczestników, w przeciwnym wypadku osoby, które zapisały się na szkolenie, zostaną poinformowane o odwołaniu szkolenia i zostaną im zwrócone wpłacone pieniądze. Po upływie terminu zgłaszania się na szkolenia nie ma możliwości rezygnacji.