hdr
google plus link
Gruźlica w liczbach 

Gruźlica pozostaje wciąż olbrzymim problemem na świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 1/3 populacji świata jest zakażona prątkami gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Rocznie odnotowuje się ok. 2 mln zgonów oraz 9,5 mln nowych przypadków gruźlicy. Wzrost zachorowalności na tę chorobę na świecie i jej szybkie rozprzestrzenianie się stwarza poważne zagrożenie dla Polski, która należy do grupy krajów w Europie o wysokim współczynniku zapadalności na gruźlicę. Zapadalność na gruźlicę       w Polsce jest wciąż wyższa niż w większości krajów europejskich i wynosi 19,6 przypadków na 100 000 mieszkańców. W województwie łódzkim odnotowuje się jeden z najwyższych w Polsce współczynników zachorowalności na gruźlicę (28,1 przypadków na 100.000 mieszkańców).

Od zakażenia do choroby

Zakażenie prątkami gruźlicy nie oznacza natychmiastowego rozwoju aktywnej choroby. Wieloletnie badania wskazują, że na czynną postać gruźlicy zapada nie więcej niż 5-10% zakażonych osób. U pozostałych 90-95% zakażonych choroba nie rozwija się, lecz przechodzi w postać utajoną (latentną), ale w ich organizmach przez całe życie obecne są żywe prątki gruźlicy, które w każdej chwili mogą dać początek aktywnej chorobie. Prątkujący chory staje się zagrożeniem dla społeczeństwa, rozsiewając bakterie podczas kaszlu lub kichania. Ryzyko rozwoju gruźlicy płuc wkrótce po zakażeniu prątkami jest niezwykle wysokie, zwłaszcza wśród dzieci ze względu na niedojrzałość anatomiczną układu oddechowego oraz niższą niż u osób dorosłych aktywność mechanizmów odpowiedzi odpornościowej.

Wykrywanie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy

Niezwykle ważnym osiągnięciem ostatnich lat było opracowanie testów interferonowych (IGRA) pozwalających identyfikować osoby z utajonym zakażeniem prątkami gruźlicy stanowiące rezerwuar tych bakterii w środowisku. Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwość wykrycia latentnego (utajonego) zakażenia prątkami gruźlicy poprzez wykonanie testu Quanti®FERON-TB Gold In Tube, zaaprobowanego przez Światową Organizację Zdrowia, jako narzędzie wspomagające klasyczną diagnostykę infekcji z udziałem M. tuberculosis. Test Quanti®FERON-TB Gold In Tube jest bardziej czułą i  swoistą metodą, będącą alternatywą dla tuberkulinowego testu skórnego. Jest on oparty na ocenie produkcji interferonu-gamma (IFN-γ) przez limfocyty krwi obwodowej odpowiadające na specyficzne antygeny prątków gruźlicy. W celu wykonania oznaczenia pobraną od pacjenta krew poddaje się 24-godzinnej inkubacji z koktajlem antygenów M. tuberculosis (ESAT-6, CFP-10, TB 7.7 (p4)), z mitogenem (PHA) oraz inkubacji bez stymulatorów, a następnie w zebranych próbkach plazmy immunoenzymatycznie oznacza się poziom IFN-γ.  Wykonywanie testu Quanti®FERON-TB Gold In Tube zalecane jest dla wszystkich osób stanowiących grupę najwyższego ryzyka wystąpienia aktywnej gruźlicy: osób po kontakcie  z chorymi na czynną gruźlicę (członków rodzin chorych na gruźlicę, osób narażonych zawodowo na zakażenie prątkiem gruźlicy), kandydatów do terapii biologicznych, osób  z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Badania Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ

Wykonanie testu Quanti®FERON-TB Gold In Tube możliwe jest w Katedrze Immunologii   i Biologii Infekcyjnej UŁ, w której od wielu lat realizowane są badania koncentrujące się wokół wyjaśnienia podłoża komórkowego i molekularnego zróżnicowania przebiegu zakażenia prątkami gruźlicy, a także poszukiwania nowych, przydatnych w diagnostyce gruźlicy, wskaźników przeciwprątkowej reakcji odpornościowej. Podejmowane w Katedrze próby poszukiwania nowych biomarkerów zakażenia prątkami gruźlicy pozostają w obszarze o dużym znaczeniu naukowym, z przełożeniem na praktykę kliniczną, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem (42) 665-51-96.